fbpx

3/4 2016. Agile är engelska och betyder smidig, vig, lättrörlig. Inom hundsport finns det en gren som heter Agility där hundar tävlar i att vara smidiga, viga, lättrörliga och kloka. System och strukturer är något som i sina bästa former kan hjälpa människor och företag och människor att både växa och utvecklas. Livet blir helt enkelt lite effektivare och enklare om vi alla vet vår arbetsuppgift och roll. Men om det är något vi med 100% säkerhet kan säga om framtiden är att vi inte med 100% säkerhet vet hur den kommer se ut eller fungera. Det enda vi med säkerhet vet är att arbetsmarknaden kommer förändras och att den inte kommer se ut som den gör idag. För fem år sedan visste t.ex. ingen var en app var. År 2015 jobbade, bara i Nordamerika, 320.000 människor i den branschen. Det finns alltid en risk att de system och strukturer som fungerar idag är hopplöst föråldrade imorgon. En arbetssätt som växer sig allt starkare som metod i fler branscher är därför det Agila tänkandet. Ett processtänkande som minskar risken för obehagliga överraskningar och ger både medarbetare och organisation en slags kontroll över det som det inte går att ha kontroll över. Nämligen framtiden.

 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

59. Träna på att agera agilt

Agile är engelska och betyder alltså smidig, vig, lättrörlig. Grundtanken med Agila metoder är att i en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar förändring som en del av verkligheten, inte sådana som blundar för förändringar eller som försöker reglera bort dem. Fler regler kommer inte ge oss fler lyckade projekt. Vi behöver flexibilitet - inte rigididet. Det agila tänkandet knyter an till det som är all kommunikations innersta kärna och betydelse. Att göra gemensamt. Hur kan vi tillsammans, beställare-leverantör-kund lösa problem och behov? Det agila tänkandet är ett sätt att utveckla, testa, prova lösningar i en ständigt pågående utvecklingsprocess. Toyota, världens största biltillverkare, använder sig framgångsrikt av metodiken och den är vanlig inom IT-branschen. Kan du tänka agilt i din verklighet?

 

 
  

Varför uppkom Agile?
Agile kommer ursprungligen från mjukvaruutveckling och uppkom som en reaktion mot trögrörliga, detaljplanerande modeller såsom vattenfall (en utvecklingsmodell där allting sker i ett antal fasta steg). Den största kritiken mot vattenfallsmodellen är att den grundar sig på förutsägbarhet och inte tar hänsyn till att utvecklingen kommer ske under lång tid där förutsättningarna av olika anledningar kan komma att förändras. Vattenfallsmodellen tar inte heller hänsyn till att kunskap om vad eller hur mjukvaran faktiskt ska utvecklas uppstår under processens gång, utan detta antas finnas från början.

 

 

Agilt tänkande krävs i en föränderlig värld
Till skillnad från vattenfallsmodellen tar Agile avstamp i att omvärlden är så komplex och oförutsägbar att det inte finns vinning i att skapa långtidsplaner. Istället värdesätts att snabbt kunna reagera på förändringar och fånga upp det som alla lär sig om systemet under projektets gång. Beslut bör tas så sent som möjligt, inte så tidigt som möjligt, eftersom kunskapen då är större. Med detta minskas risken avsevärt.

 

 

Agile Manifesto – det agila manifestet

Följande punkter utgör grundbultarna i det agila manifestet

- Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg.

- Användbart resultat framför omfattande dokumentation.

- Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar.

- Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan.

 

 

De tolv Grundprinciperna
(här sett ur IT-branschens synvinkel men principerna går att anpassa till många branscher)

Agila metodens tolv stycken grundprinciper är följande:

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull mjukvara.

2. Förändrande krav är välkomna, även sent i utvecklingen. Agila processen skördar förändring till kundens konkurrenskraftighet.

3. Leverera fungerande programvara ofta med tidsskala från ett par veckor till ett par månader, med en förkärlek till den kortare tidsskalan.

4. Affärsfolk och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under hela projektet.

5. Bygg upp projektet runt motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på dem för att få jobbet gjort.

6. Den mest effektiva metoden för att förmedla information till och inom ett utvecklingsteam är konversation på plats mellan individerna (en: face-to-face).

7. En fungerande programvara är det huvudsakliga måttet på framsteg.

8. Agila processer främjar en hållbar utveckling. Sponsorer, utvecklare och användare ska kunna hålla en jämn utvecklingstakt på obestämd tid.

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och god design ökar flexibiliteten.

10. Enkelhet - konsten att maximera mängden arbete som inte görs - är grundläggande.

11. Bäst arkitektur, krav och design framträder ur självorganiserande team.

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt, och justerar och anpassar sitt beteende därefter.

Källor: Wikipedia/Wenell Management/Agil HR

 

 

En av hörnpelarna till ett gott självförtroende är den upplevda känslan av kontroll över sin situation och sitt liv. Det gäller både i privatlivet och i yrkeslivet. Det agila tänkandet kan alltså ses som ett sätt att ta kontrollen över det okontrollerbara – framtiden. Och den agila inställningen kan också hjälpa dig att bli mer närvarande i nuet och i verkligheten utan att tappa greppet över visioner och framtid. Det bygger både självförtroende och mod.

mvh/u