fbpx

4/12 2018. Det var någon som jämförde livet av idag med att leva som en flipperkula som studsar och skjuts runt mellan väggarna. Ingen kontroll. Ingen riktning. Bara att försöka hänga med. Allt kan hända. Och gör det. Men är det verkligen så? Visst skulle vi kunna leva både enklare och lugnare om vi tog fler och med medvetna beslut. Om vi styrde våra liv. Om vi orkade och vågade säga nej till stress, press och krav. Om vi var beredda på att betala priset för att inte hänga med i prestationsjakten och statushetsen i alla lägen. Om vi vågade låta det vara lite skitigt i hörnen istället för att ha ett rent helvete. Jag tror att vi alla helt enkelt måste bli lite klokare och visare för att kunna leva hållbara liv. Läser just nu en riktigt klok bok om visdom av Stefan Einhorn som heter ”Vägar till visdom”. Den har inspirerat till följande blogg.

 

 


Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

127. Träna på att bygga din visdom

Vi har alla tillgång till visdomens källor. Det finns i oss, runt oss, framför oss men vi springer ofta så fort att vi inte ser källorna. Och än mindre använder vi dem. Vi har alla potentialen att utveckla vår visdom men då måste vi inta ett reflekterande, sökande och prövande förhållningssätt till livet. Att söka visdom är ett sätt att växa och bygga både självförtroende och mod. Att söka visdom är att ge mer plats för reflektion i sitt liv. Att söka visdom är att ge sig själv chansen att bli mindre dömande och mer lyhörd för andras behov och personlighet. Tolerans, respekt och empati är viktiga ord som lätt glöms bort när man upplever livet som om man vore en flipperkula.

Visdomens uppgift för människan
Ingen kommer undan livets pendlingar mellan glädje och sorg, lycka och olycka, framgångar och misslyckande, vardag och fest. Så här formulerar Stefan Einhorn det: ”Visdomens uppgift är att bistå oss på denna märkliga livsresa och underlätta den för oss. Visdomen kan ge oss en ökad tolerans för våra medmänniskor, minska vår rädsla för åldrande och död, ge oss större möjlighet att känna lycka, göra oss mer fördomsfria och ge oss djupa insikter. Visdom gör livet lättare att bära och gör det samtidigt rikare, mer meningsfullt och mer glädjefullt”. Kan någon efter att ha läst detta inte vilja bli visare? I alla fall inte jag.

Visdomens struktur och natur
Ingenting kommer av sig själv, all utveckling består av tillägnad kunskap, beprövad erfarenhet och inte minst ständig träning. Det gäller inte minst visdom. Möjligheterna att finna denna kunskap är idag oändliga och lättillgängliga tack vare att den som söker har tillgång till internet. Gratis, snabbt och nära. Dygnet runt. Det är fantastiskt. Men för att kunna tillgodogöra oss kunskapen måste vi också kunna filtrera, sortera och strukturera för att kunna använda den i våra liv.

 

 

I en värld utan visdom överlever ingen
Tänk om människan aldrig skulle ha lärt sig av sina misstag eller överfört kunskap till nästa generation? Då skulle vi fortfarande förmodligen springa runt på savannen och samla föda och jaga för att överleva. Människans samlade och lagrade visdom är mänsklighetens källa till vår förmåga att ta hand om vår framtid. Är det de visa krafterna som kommer få bestämma eller de aggressiva destruktiva krafterna. Idag står bokstavligt talat mänskligheten vid en skiljeväg. Ska vi bygga en hållbar värld eller ska vi fortsätta mot stupet? Eller som Stefan Einhorn menar ”Genom att delta i kampen för en bättre värld gör vi inte bara människor omkring oss fria, vi frigör samtidigt oss själva”. Vill vi ha visa människor som ledare eller vill vi ha lättretade, okunniga och på ytan starka ledare?

Vad innebär begreppet visdom?
Det finns ingen entydig vetenskaplig definition på vad visdom är eller hur man mäter denna egenskap. Däremot är det forskat på hur människor uppfattar begreppet visdom. Då framträder en stor samstämmighet på vad det bland människor i västerlandet anser vara detsamma som vist tänkande.

 

1. Den vise har stor förståelse
Stor kunskap och mycket erfarenhet är något som präglar den som tänker vist. Det är därför som många fortfarande anser att äldre är visa. Den samlade livserfarenheten hos en äldre människa går det ju inte att läsa sig till. Det perspektiv på tillvaron som ett långt liv ger kan vara en outsinlig källa till visdom.

2. Den vise är insiktsfull
Det handlar inte bara att samla på sig mängder av kunskaper och erfarenheter. Det handlar också om förmåga att dra rätt slutsatser och hantera perspektiven klokt. Det kan också kallas att vara insiktsfull. Insikter som snabbare gör att man kan bedöma relevans och grad av viktighet.

3. Den vise har gott omdöme
Förmågan att hantera olika situationer på ett klokt sätt både i vardagen och vid exceptionella händelser är ett kännetecken på visdom. Att inte drabbas av panik, värdera situationen rätt och fatta kloka beslut är något man kan träna men också något man behöver uppleva erfarenhetsmässigt för att handla rätt.

 

4. Den vise löser problem
Den som har varit med ett tag i livet vet att det alltid finns tusen lösningar på varje problem. Minst. Med reflektion, kunskap och insiktsfullhet vet den vise att det alltid går att hitta lösningar på både små och stora utmaningar. Viljan och insikten om detta ger den vise tro, hopp och kraft. Vilket också kan kallas självförtroende och mod.

5. Den vise reflekterar
När man är stressad är det lätt att reagera snabbt och känslomässigt, speciellt i pressade situationer. Då är det lätt att det blir fel och att man drar förhastade slutsatser och gör destruktiva val. Det kan gälla vardagliga problem, relationskonflikter eller större frågor. Den vise vet vikten av att reflektera, fundera och tänka igenom en situation från fler perspektiv innan hen fattar ett beslut. Den första lösningen har ofta många fler och bättre lösningar om man tänker efter. En klok person kallade det att ”sitta en stund på stubben” innan man fattade sitt beslut.

6. Den vise är intuitiv
Stor mängd kunskap och erfarenhet är inte ett självklart mått på visdom. Den vise har ofta också en snabb och genuin intuitiv känsla för vad som är rätt eller fel. Den intuitionen baseras på både erfarenhet och känslan för den specifika situationens läge och sammanhang. Det finns sällan några färdiga mallar till visa beslut. Den vise väger in känsla, kunskap och förnuft vid beslut, tanke och handling. Intuition kan också kallas lagrad visdom.

 

 

7. Den vise är erfaren
Att själv ha prövat, lyckats, misslyckats och gått vidare många gånger i livet är ingenting man kan läsa sig till. Livet måste levas i medvind och motvind och ur dessa och ofta dyrköpta erfarenheter byggs en bank av minnen av både praktiska och teoretiska upplevelser. Den vise har ofta en nära och genuin kontakt med dessa erfarenheter vilket ökar möjligheten till visdom. Alla erfarenheter ger perspektiv på livets och de nya utmaningar som man möter.

8. Den vise är intelligent
Ordet intelligent innehåller så mycket och handlar mest om vår förmåga att hantera vårt tänkande. Jag gillar Wikipedias förklaring: Intelligens (av latin intellego, att förstå, begripa, inse, avgöra), mental förmåga; förmågan att utifrån givna grunder avsiktligt utveckla sitt tänkande. Till intelligensen räknas vanligen förmågorna att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade orsakssammanhang samt förmågan till inlärning. Inom psykologin skiljer man på intelligens och kreativitet,, personlighet och visdom men i vardagsspråk får ordet intelligens ofta en mycket bred betydelse. I olika tider, samhällen och grupper har intelligens definierats på olika sätt. En individs intelligens, liksom de flesta personliga egenskaper, bestäms utifrån en kombination av arv och miljö.

 

Gardners nio intelligenser
Det här med intelligens används ibland dömande och kategoriskt. Det är inte så enkelt att en del är smarta och en del är dumma från födsel. Visst vi har vårt genetiska arv men intelligens, som så mycket annat, kan tränas och utvecklas hela livet. Då är det på sin plats att åter berätta om Howard Gardner, amerikansk professor i pedagogik, som var den förste som talade om att det finns ” multipla intelligenser”.

Han sa: ”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent.” Hans grundläggande tanke var att alla vi människor är intelligenta, men på olika sätt. Var och en av oss presterar bättre i skolan eller på jobbet, om vi får använda vår egen bästa intelligens, vår speciella begåvning, talang och kreativitet när det handlar om att lära. Förr var det bara de logisk-matematiskt eller språkligt inriktade intelligenserna som hade någon möjlighet att få bra betyg i skolan. Idag är vi duktigare att anpassa studierna till olika sätt att lära och till de olika intelligenserna. De flesta av oss har lite av varje kategori i oss, men har tyngdpunkten på ett par av dem. De nio intelligenserna är enligt Gardner:

1. Logisk/ matematisk: Duktig på matematik, att organisera och tänka logiskt. Analyserar, prövar hypoteser och beräknar.

2. Kroppslig: Använder sin kropp och sina händer för att uttrycka sig. Gillar idrott, dans och fysiska utmaningar. Prövar sig fram för att lista ut lösningar på problem. Har bra balans, koordination och smidighet.

3. Intuitiv: Trivs bäst ensam. Planerar sin tid och arbetar självständigt. Medveten om sina förmågor och brister, god självdisciplin.

4. Natur: Har en ekologisk förmåga som handlar om att de se sammanhang i naturen. Har ofta ”gröna fingrar” (duktiga med växter) och har god hand med djur.

5. Visuell – spatial: Har bra lokalsinne, alltså har lätt att hitta och komma ihåg kartor och diagram. Har lätt för att förstå abstrakta saker, konst, färger och former.

6. Språklig: Har stort ordförråd. Talar, läser och formulerar sig väl. Löser gärna korsord och är duktig på att samla fakta och fylla i blanketter av olika slag.

7. Social: Trivs bäst tillsammans med andra. Goda lyssnare och engagerar sig gärna i föreningar t ex. Människor med den här typen av intelligens har lättare än andra att avläsa ansiktsuttryck, gester och röstlägen än andra.

8. Musikalisk: Lyssnar på och utövar musik själv. Känner igen melodier, slogans, har känsla för rytm.

9. Existentiell: Har ett medfött intresse för livsfrågorna. Läser och diskuterar gärna de existentiella frågorna.

 Foto John Leffman/Wikipedia

 

9. Den vise är lärd
Kunskap är en lätt börda att bära och ju mer kunskap man bär ju lättare blir bördan. Att läsa, lyssna, skriva och ständigt söka lärandet är ett annat kännetecken på vishet. Den vise vet att hen aldrig kommer kunna lära sig allting men genom att odla sin nyfikenhet och försöka med att ständigt försöka lära och lära nytt så utvecklas personen och får ofta den ödmjuka grundtrygghet den kan ha som har både breda och djupa kunskaper. Och vet att det alltid finns mer att lära.

10. Den vise har hög social kompetens
Förmågan att lyssna, fråga och ärligt möta andra människor är några tecken på social kompetens. Det brukar också kallas EQ, eller emotionell intelligens. Nyfikenhet på och ödmjukhet inför andra gör att den vise har lättare att bygga hållbara relationer. Respekten för andra och tron på allas lika värde är ofta ett fundament. Den vise ser, söker och bejakar möjligheten i varje människa. Den vise uppmuntrar och lyfter andra istället för att framhäva sig själv och skryta.

11. Den vise är en duktig kommunikatör
Ordet att kommunicera har sitt ursprung i latinets communicare som betyder ungefär att göra gemensamt. Det handlar alltså inte om att bara överföra information eller trycka ner sin åsikt i halsen på någon annan utan att söka en förståelse för något och att hitta en gemensam överenskommelse om mål, orsak och form för kommunikationen. Debatter kan vara spännande men blir sällan annat än verbalt skyttegravskrig. En duktig kommunikatör når fram till andra och kan hitta gemensamma och sammanfallande intresseområden.

 

 

12. Den vise har hög människokännedom
Vi människor är i många stycken oerhört lika varandra med samma grundläggande behov men vi har olika drivkrafter, bakgrund, arv och miljö med oss i ryggsäcken. Det gör att våra attityder och beteenden kan skilja sig åt ganska radikalt. Den vise förstår och har erfarenheter av många olika typer av karaktärer och temperament och är sällan dömande och kategorisk i sin människosyn.

13. Den vise är tolerant
Den som har en grundläggande förståelse och respekt för varje människas komplexitet och sammansatta personlighet har större chans att vara tolerant och medkännande. Den vise förstår att det i varje människa finns ont och gott och många andra drivkrafter som kan stå emot varandra. Samtidigt. Med en tolerant och icke dömande inställning till andra uppstår oftare ärliga och äkta möten där nya erfarenheter och insikter kan växa sig starka.

14. Den vise vill göra gott
Den som har levt livet vet att det är det vi skickar ut som kommer tillbaka. En del kallar det för attraktionslagen. Sänder du ut egoism, falskhet och ondska är det precis det du kommer få tillbaka. Ofta förr än senare. Den vise vet att genom att vilja göra gott och agera utifrån den viljan så mår både världen och man själv lite bättre. Det goda du sänder ut kommer tillbaka i form av godhet. Dina goda tankar och handlingar får fötter, gror och växer även när du inte är där.

 

 

15. Den vise är i ständigt lärande
Ingen kommer någonsin förstå eller kunna lära sig all kunskap, alla erfarenheter och alla insikter som finns i världen. Den vise vet att hen alltid kan och behöver lära och lära nytt om hen ska kunna förstå och bidra till en bättre värld. En värld som bara snurrar fortare och fortare. Det betyder inte att man måste springa med i samma tempo utan det är snarare då ännu viktigare att träna och bygga sin förståelse för vad som sker i världen på riktigt. Under ytan. I de stora perspektiven. Där kan den vise bidra med reflektion och förmåga att ställa rätt frågor som utvecklar och nyanserar skeenden.

16. Den vise är ödmjuk
Avslutningsvis så är det viktigt att den vise också är ödmjuk inför människans brister, tillvarons osäkerhet och kunskapens begränsningar. Och inte minst sina egna tillkortakommanden. Det finns inga superhjältar, helgon eller perfekta människor. Alla brottas vi med våra brister och våra skuggsidor. Även den visaste av de visa kan vara både dum och ovis mellan varven.

 

 

Är vishet något föråldrat?
Vishet har i många årtusenden varit en eftertraktad och hyllad egenskap både inom det världsliga livet och inom de stora världsreligionerna. I många länder har de visaste också ofta varit de äldre i samhället. Så är det även i dag speciellt i Asien och andra länder längre österut. I västerlandet har visheten mer och mer försvunnit som en positiv och hedrad egenskap speciellt i och med industrialismens och vetenskapens framväxande på 1800- och 1900-talet. Och detta har fortsatt ända in i vår tid. Men kanske är det just mer vishet världen behöver för att klara av framtidens utmaningar. Livet är ett mysterium, allt går inta att mäta, väga eller fånga. Här kan visheten hjälpa till att göra världen begriplig.

Vishetens plats idag och i framtiden
Ny teknik, snabba lösningar, globalisering, urbanisering och digitalisering hyllar mer ungdom och smartness än reflektion och vishet. Kosnumismen har vunnit och kvartalsekonomierna styr. Men det är också många som upplever att de saknar något. De har inte balansen i sina liv, de känner att något saknas, de känner att de inte duger, de känner sig otillräckliga o.s.v. Och ändå har de det så bra. Egentligen är det mycket märkligt.

Att träna på att utveckla sin vishet är en väg till mer balans och harmoni i livet. Vishet ökar ens förmåga att sätta sig själv och sitt liv i perspektiv. Vishet kräver mer reflektion och eftertanke och det är inte minst viktigt för att kunna fatta beslut som har lång livslängd. Bara för att man är snabb, stark och tillsynes smart betyder det inte att man gör rätt. Om fler tränar på att höja sin vishet kommer vi få en bättre och hållbarare värld. För oss själva, för våra barn och alla framtida generationer. Det bygger också självförtroende och mod.

mvh/u

PS. Det finns många visa personer även idag. Några av mina favoriter är Stefan Einhorn, Patricia Tudor Sandahl, Kay Pollak, Bodil Jönsson, Mia Törnblom och Bob Hansson. Men det finns många fler. Gå in på Sveriges Radios hemsida och klicka dig fram till ”Tankar för dagen”. Där finns en riktig guldgruva fylld av visa, reflekterande och inspirerande personer. De ger sina tankar för dagen – fem minuter visdom.